Velox Systems

Експерти в корпоративните технологии
Велокс ООД е компания с дългогодишен опит в областта на ИТ и мрежовата инфраструктура, техническата поддръжка, виртуализацията, IP телефонията и изграждането на кол центрове. Нашите клиенти са сред водещите компании в България и региона, включително големи търговски, финансови, производствени и ютилити организации.

Експерти в областта на ИТ инфраструктурата и ИТ поддръжката

Top

Гаранционни условия

ВелоксГаранционни условия

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОГРАНИЧЕНА ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ НА СТОКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА, ТЪРГОВСКА ИЛИ СТОПАНСКА УПОТРЕБА, ЗАКУПЕНИ ОТ „ВЕЛОКС“ ООД

 1. ОБХВАТ НА ГАРАНЦИОННОТО ПОКРИТИЕ

 

 1. Настоящият документ установява правилата за извършване на рекламации на стоки, закупени от „Велокс“ ООД (наричано по-долу Доставчика) и предназначени за извършване на професионална, стопанска и/или търговска дейност от страна на купувачи, нямащи качеството на потребители по смисъла на § 13 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребители (наричани по-долу Купувачи), както и правилата за удовлетворяване на рекламации на такива стоки за сметка на Доставчика.
 2. Настоящите гаранционните условия са валидни за нови стоки и стоки – втора употреба, закупени от Доставчика, за които е издадена гаранционна карта и е предоставен гаранционен срок, и които не са предназначени за продажба в първоначален, преработен и/или обработен вид на трети лица, независимо от качеството на тези лица, както и за стоки, които не са предназначени за употреба, различна от професионална, търговска и/или стопанска употреба.
 3. Настоящите гаранционни условия не се прилагат за покупко-продажби на софтуерни продукти, консумативи, батерии, зарядни устройства, устройства с ограничен жизнен цикъл, ръчни инструменти и стоки, чувствителни на електромагнитни и/или йонизиращи лъчения.

 

 1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

 1. Купувачът има право на рекламация за несъответствие на стоката с договора за продажба, като в рамките на посочения в гаранционната карта срок поиска от Доставчика да приведе стоката в съответствие с договора за продажба за своя сметка.
 2. Гаранционният срок започва да тече от датата, на която стоката е предадена във владение на Купувача, независимо дали цената на стоката е заплатена.
 3. Гаранционният срок спира да тече за времето за удовлетворение на рекламацията.
 4. За удовлетворяване на рекламацията Купувачът има право на избор между извършване на ремонт на стоката и замяната и със стока със същия модел или същите функционални характеристики (по преценка на Доставчика), освен в случаите когато избраният начин за удовлетворяване на рекламацията е непропорционален, в сравнение с другия и/или налага по-високи основни и/или допълнителни разходи за Доставчика.
 5. Срокът за удовлетворение на рекламацията е 30 дни от датата на нейното извършване, като Доставчикът не носи отговорност за забавяния, причинени от трети лица, включително, но не само: производител, дистрибутори, официални сервизи, пощенски оператори и други, като в тези случаи срокът за удовлетворение на рекламацията спира да тече.
 6. Срокът за удовлетворение на рекламацията започва да тече от датата на получаването на стоката на адреса на Доставчика.
 7. Разходите за транспорт и експедиция на стоката във връзка с извършването на рекламацията и нейното удовлетворяване са за сметка на Купувача.
 8. Приемането и удовлетворяването на рекламациите се извършва с двустранен приемо-предавателен протокол между Доставчика и Купувача.
 9. В случай на доставка на стоката чрез пощенски оператор, неприемането на стоката не се счита за рекламация.

 

III. ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИТЕ

 

 1. При установяване на несъответствие на стоката с договора за продажба, Купувачът е длъжен да информира Доставчика писмено, като задължително посочи:

– типа, марката, модела и серийния номер на стоката;

– в какво се състои несъответствието;

– датата на откриване на несъответствието;

– желаният начин за удовлетворение на рекламацията

– наименование, адрес, телефон и електронен адрес за обратна връзка

 1. За извършване на рекламацията Купувачът е длъжен да достави и/или експедира стоката за своя сметка до следния адрес:

 

Град София, Бул. Александър Малинов 51, етаж +1, офис А22

 1. При предявяване на рекламацията, Купувачът следва да представи документ, удостоверяващ покупката, както и надлежно попълнена и заверена оригинална гаранционна карта на „Велокс“ ООД.
 2. При транспорт на стоката, Купувачът е длъжен да я опакова в оригиналната опаковка или опаковка, предоставяща еквивалентна защита на стоката при транспорт, както и да положи необходимата грижа за предотвратяване на механични увреждания на стоката при експедицията.

 

 1. ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ГАРАНЦИОННОТО ПОКРИТИЕ В РАМКИТЕ НА ОБХВАТА. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА.

 

 1. Когато е посочено в инструкцията за експлоатация, Купувачът е длъжен да извършва профилактика на стоката, в съответствие с изискванията на производителя и/или Доставчика.
 2. Рекламации за неокомплектованост и/или външни видими дефекти могат да бъдат удовлетворени единствено в момента на покупката.
 3. Рекламации за външни видими дефекти, невлияещи на функционалността на стоката, могат да бъдат удовлетворявани единствено по отношение на нови стоки.
 4. Не се удовлетворяват рекламации на стоки, за които не е издадена и/или не е представена валидна гаранционна карта с посочен гаранционен срок, ведно с документ, удостоверяващ покупката.
 5. Гаранционното обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

– когато са налице забележими механични, термични и/или други увреждания и деформации по тялото и/или компонентите на стоката;

– когато не е спазена инструкцията за експлоатация на стоката и/или упътването на производителя;

– когато липсва сериен номер на стоката и/или същият е нечетлив, подправен или несъответстващ на посочения в гаранционната карта;

– когато са нарушени гаранционните стикери на стоката;

– когато липсват или са подменяни механични и/или електронни компоненти на стоката;

– когато се установят каквито и да били опити за ремонтиране и/или външна намеса върху стоката от неоторизирани от страна на Доставчика лица, без значение дали е бил ремонтиран друг дефект или дефектът, предмет на рекламацията;

– когато несъответствието се дължи на неизправности, възникнали от дефекти на електрическата мрежа, токови удари, мълнии и/или други подобни и/или когато стоката е включвана в нестандартни електрически мрежи или такива, несъответстващи на инструкцията за експлоатация и/или параметрите, зададени от производителя;

– когато несъответствието се дължи на прегряване и/или преохлаждане на стоката и/или излагане на температури извън диапазона от +10 до +25 градуса по Целзий;

– когато несъответствието се дължи на употреба, транспорт или съхранение на стоката извън диапазона на относителна влажност на въздуха от 20% до 80%;

– когато стоката работи без UPS (непрекъсваем източник на захранване) и в помещение, в което липсва охлаждане;

– когато стоката не е експедирана и/или доставена при Доставчика в оригиналната опаковка;

– когато несъответствието се дължи на неправилен транспорт и/или съхранение (извън оригиналната опаковка и инструкциите на производителя за транспорт на стоката);

– когато несъответствието се дължи на излагане на стоката на прах, течности, абразивни и/или агресивни вещества, електромагнитни лъчения и други вредоносни влияния;

– когато несъответствието се дължи на бедствия, аварии и/или форсмажорни обстоятелства;

– когато несъответствието се дължи на работа с нестандартни, неподходящи и неоригинални компоненти, нестандартни и/или неоригинални консумативи, неоригинални зарядни устройства и/или други подобни;

– когато стоката е използвана в държава, за която не е предназначена;

– когато несъответствието се дължи на намеса или изменение в машинния код или фърмуера на стоката, както и когато същото се дължи на зловреден софтуер, компютърни вируси и/или употребата на стоката с несъвместим софтуер;

– в случай на недобросъвестно поведение на Купувача и/или трети лица, както и когато несъотвествието се дължи на умишлено или небрежно увреждане на стоката;

– когато на стоката не е извършвана задължителна профилактика;

– когато поддръжката на стоката от страна на производителя е преустановено;

– когато ремонтът на стоката е невъзможен, а производството и/или разпространението и на пазара е ограничено или преустановено;

 1. Доставчикът не носи отговорност за вреди, пряко или косвено следствие от загуба и/или неоторизирано разпространение на информация и/или данни, съхранени или съхранявани на стоката, независимо дали загубата и/или разпространението са настъпили преди или след откриване на несъответствието на стоката с договора за продажба, както и преди или след предявяването на рекламацията.
 2. Доставчикът не носи отговорност за никакви претърпяни имуществени и/или неимуществени вреди и/или пропуснати ползи, произтичащи пряко или косвено от употребата и/или невъзможността за употреба на стоката.

 

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 1. Правото на рекламация на стоката се погасява с изтичане на предоставения гаранционен срок.
 2. В случай на прехвърляне на собствеността на стоката върху трети лица, гаранционното покритие се запазва единствено с изричното писмено съгласие на Доставчика.
 3. Настоящите гаранционни условия се отнасят за стоки, закупени след 01.03.2016 г.